Accessibilitat

11-26-2021 / Magda de Mas

L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural s'ha compromès a fer accessible el seu lloc Monuments de Catalunya de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a http://patrimoni.gencat.cat/monuments. 

Situació de compliment

Aquest lloc web encara no és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

En alguns moments l'usuari pot ser redirigit a pàgines externes al web. Aquest fet pot provocar una navegació i identificació incoherents (criteri 3.2.3 i 3.2.4 de les WCAG 2.1).

En aquesta declaració d'accessibilitat no es recullen les barreres de les pàgines externes encara que puguin formar part del procés de navegació.

El lloc web conté imatges sense contingut alternatiu (criteri 1.1.1 de les WCAG 2.1).

Els documents PDF contenen imatges sense alternatives i manca de marcat de taules i encapçalaments (criteris 1.1.1 i 1.3.1 de les WCAG 2.1).

Els documents PDF no contenen l'etiquetatge que indica l'ordre seqüencial de lectura als lectors de pantalla (criteri 1.3.4 de les WCAG 2.1).

La seqüència de navegació a través de teclat i lectors de pantalla pot no ser significativa (criteri 1.3.2 de les WCAG 2.1).

L'estructura d'encapçalaments de les pàgines no és adequada a totes elles. Pot haver-hi mancança d'aquest tipus d'elements (criteri 1.3.1 de les WCAG 2.1).

La visualització del web pot no ser adequada quan es navega per mitjà d'un dispositiu mòbil i es modifica l'orientació de la pantalla (criteri 1.3.4 de les WCAG 2.1).

El redimensionament del text pot fer que alguns continguts se superposin (criteri 1.4.4 de les WCAG 2.1).

S'hi han inclòs imatges de text (criteri 1.4.5 de les WCAG 2.1).

La modificació de l'espaiat del text pot ser insuficient per a alguns usuaris (criteri 1.4.12 de les WCAG 2.1).

El contrast entre elements textuals i no textuals amb el fons també pot ser insuficient per a alguns usuaris amb discapacitat visual (criteris 1.4.3 i 1.4.11 de les WCAG 2.1).

En alguns enllaços s'ha fet ús del color per transmetre informació sense oferir CAP alternativa (criteri 1.4.1 de les WCAG 2.1).

Algunes funcionalitats del cercador no són accessibles a través del teclat i no indiquen el seu estat als usuaris de lectors de pantalla (criteris 2.1.1 i 4.1.2 de les WCAG 2.1).

El focus del teclat no sempre és visible (criteri 2.4.7 de les WCAG 2.1).

No es disposa de cap mecanisme per saltar al contingut principal (criteri 2.4.1 de les WCAG 2.1).

La majoria de pàgines tenen un títol (del navegador) incomplet, ja que només menciona la secció però no el nom general del lloc web (criteri 2.4.2 de les WCAG 2.1).

S'hi han inclòs elements en moviment sense un mecanisme que permeti aturar-los (criteri 2.2.2 de les WCAG 2.1).

El text d'alguns enllaços no aporta informació contextual suficient (criteri 2.4.4 de les WCAG 2.1).

No existeix cap mapa web ni un cercador general a totes les pàgines (criteri 2.4.5 de les WCAG 2.1).

L'etiqueta i el nom dels controls de formulari poden no coincidir (criteri 2.5.3 de les WCAG 2.1).

Algunes pàgines no contenen elements que permetin localitzar continguts per múltiples vies (cercadors, mapa web, etc.) (criteri 2.4.5 de les WCAG 2.1).

Alguns components de pestanyes no són accessibles per als lectors de pantalla (criteri 4.1.2 de les WCAG 2.1).

El validador automàtic del Consorci W3C indica que hi ha errors en el codi HTML i en els fulls d'estil CSS (criteri 4.1.1 de les WCAG 2.1).

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 19 de juny de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l'auditoria d'accessibilitat externa duta a terme per la consultoria d'accessibilitat web TOTHOMweb.

Darrera revisió de la declaració: 20 de maig de 2021.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d'Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d'Accessibilitat Web en l'àmbit autonòmic.

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d'informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit "Continguts accessibles al web" i seguir la modalitat "Sol·licitar informació accessible o fer una queixa".

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d'aplicació

El procediment d'aplicació recollit a l'article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit "Continguts accessibles al web" a través de la modalitat "Reclamar una sol·licitud".

Si un cop realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d'acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l'article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

  • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
  • instar a l'adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada
  • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El compromís del Departament de Cultura per l'accessibilitat

El web de Monuments de Catalunya s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i també del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís del Departament de Cultura és arribar a complir el nivell de conformitat "Doble-A" (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d'octubre de 2016 estableix les normes que s'exigeixen als estats membres a fi que tots els webs i les aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d'accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d'agost del 2018), de requisits d'accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d'agost del 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La Directiva s'ha de complir obligatòriament però no és directament aplicable, per això en l'àmbit estatal s'ha desenvolupat un reial decret que en desenvolupa l'abast i els requisits mínims. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Logo

accessibilitat | avis legal i privacitat | política de galetes | © Departament de Cultura 2018 Agència Catalana del Patrimoni Cultural